O nás

Miestny zbor „PRAMEŇ“ v Banskej Štiavnici je súčasť cirkvi Pána Ježiša Krista.

Hlási sa ku nasledovným historickým zásadám „Radikálnej reformácie“ zo začiatku 17.storočia :
1. Ako súčasť celosvetovej kresťanskej cirkvi jeho členovia vyznávajú vieru v jedného Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého.
2. Vyznávajú potrebu osobnej viery v Ježiša Krista a učeníctva pod Jeho vedením.
3. Vyznávajú, že konečná autorita ich viery i praktického života je Ježiš Kristus zjavený vo svätých Písmach a prítomný v cirkvi skrze Ducha Svätého.
4. Uznávajú Písma Starej a Novej zmluvy ako zásadnú autoritu pre poznanie Božieho zjavenia sa v Kristu.
5. Chápu cirkev ako spoločenstvo veriacich pri stole Pánovom a praktizujú vyznávačský krst veriacich.
6. Prajú slobodu a zodpovednosť každému miestnemu zboru aj jednotlivcovi porozumieť Kristovmu zámeru pre svoj život a konkrétnu prácu.
7. Vyznávajú všeobecné knažstvo veriacich, v ktorom sú všetci členovia cirkvi, mužovia aj ženy, povolaní k službe podľa darov Ducha Svätého.
8. Veria, že každý kresťan je ako Kristov učeník povolaný svedčiť o Jeho panstve a že cirkev sa má podielať na celkovej Božej misii v tomto svete.
9. Prajú si navzájom slobodu svedomia v chápaní Písma Svätého i jeho zvestnej interpretácie a prijímajú sa v spoločenstve so všetkou individuálnou rozdielnosťou.
10. Spolu so všetkými veriacimi žijú v eschatologickej nádeji konečného zjavenia sa Krista v sláve. Veria vo vzkriesenie, posledný Boží súd a život večný.
11. Sú jednoznačne za odluku cirkvi od štátu.