Kam partíme

Organizačne sa zbor začlenil do dobrovoľného združenia samosprávnych baptistických kongregácií (miestnych cirkevných zborov), ale umožnuje podľa zásady slobody svedomia a individuálnej rozdielnosti, členstvo v miestnom zbore všetkým evanjelikálnym kresťanom, považuje ich za sebe rovných a umožnuje im podla ich svedomia prístup ku stolu Pánovmu pri slávení „Večere Pánovej“.
Miestny zbor nadväzuje na radikálnu reformáciu a vznik prvých baptistických kongregácií na začiatku 17. storočia, ktoré položili dôraz na slobodu svedomia, vyznanie viery krstom ponorením a nasledovanie Ježiša Krista v spoločenstve veriacich (názov baptisti je odvodený z gréckeho slova pre krst: baptisma).
Pre baptistov je charakteristické, že sa neviažu na žiadne konfesijne štylizované vyznanie viery (v zmysle hesla reformácie Sola Scriptura). Historicky sa hlásia k výsledkom vieroučných zápasov formulovaných v základných starokresťanských ekumenických vyznaniach viery.
Pod vedením Ducha Svätého sa spolu s evanjelikálnymi a inými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, podielame na šírení evanjelia Ježiša Krista a na budovaní cirkvi ako tela Kristovho.
Hoci baptistom už tradične nebola vlastná nijaká zásadná väzba na konfesijne štylizované vyznanie viery (nasledujúc heslo reformácie Sola Scriptura), vždy sa hlásili k takým vieroučným formuláciám ako Apoštolské a Nicejsko-chalcedonské vyznanie viery a chápali ich ako pravdivé svedectvo o kresťanskej viere.
Veríme v trojjediného Boha, a máme s inými kresťanskými cirkvami spoločné základné presvedčenia, ktoré sú: Božie stvoriteľské dielo; hriešna prirodzenosť človeka; dokonalé človečenstvo a božstvo Ježiša Krista ako dokonalé božské sebazjavenie; vykúpenie životom, uzmierujúcou smrťou a vzkriesením Krista; premena osobného a sociálneho života mocou Ducha Svätého; a konečné naplnenie Božích zámerov.
(Fráza sola scriptura pochádza z latinčiny: sola znamená „samotný”, „zemný”, „základný” a slovo scriptura znamená „spisy”—s odvolaním sa na Písmo. Sola scriptura znamená, že samotné Písmo je autoritatívne pre vieru a praktický život kresťana. Biblia je kompletná, autoritatívna a pravdivá. „Každé písmo, vdýchnuté Bohom je aj užitočné na vyučovanie, povzbudzovanie, naprávanie, na výchovu v spravodlivosti” (2 Timoteovi 3:16).